Haaretz Editorial on Dirasat Report: A civics lesson | | Political and Legal Attacks on the Palestinian-Arab Minority in Israel | | Arab educators in uproar over plan to study Begin and Ben-Gurion - Haaretz, 18.6.12 | | Netanyahu's housing reform ignores Israeli Arab communities, says new research (Haaretz, 29.3.2012) | | Conference Highlights the Importance of Higher Education for Arab-Palestinians | | Housing in Israel: The Unique Situation of Arab-Palestinian Citizens | | Position Paper: Arab Students and Higher Education - Problems and Challenges (Hebrew) | | Sensitive and small-scale (by Avirama Golan) | | Dirasat Releases a Publication on Arab Education’ | | Policy Statement: Lieberman’s support for ‘Population Exchange’ | | Establishment of an Arab Pedagogic Council | | Old problems, new challenges | | Arabs have no choice but to build illegally | Dirasat Releases a Report on Psychometric Exams | | Study reveals tax collection in Arab cities on the rise 0 | | Dirasat in Focus: Education as a Case Study0 | | Who's afraid of educated Arabs? (Haaretz, 24.7.09): 0
About Dirasat
ÚŃČí
עבריתBackground

DIRASAT’s Overarching Goal

Rationale

Vision Statement

Mission Statement

Goals and Objectives

Strategies and activities

Guiding Principles

Dirasat in Comparative Perspective

List of Board Members

Staff

Establishing group

Recent Activities

Contact Us
Press Releases

Media Reports

Disparities in Socio-Economic Status
Disparities in Education

Disparities in Education (Hebrew)

Educational TV Program on the Arab Minority (Hebrew)
AFTER THE RIFT: New Directions for Government Policy towards the Arab Population in Israel (2000)English | Hebrew
Cancel the Minimum Age Requirements!
- UN Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities

- UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples


Reports of Human Rights Watch
IDENTITY CRISIS: ISRAEL AND ITS ARAB CITIZENS (ICG, 2004)
Back to Basics: Israel’s Arab Minority and the Israeli-Palestinian Conflict (International Crisis Group, 2012)

-

ארגון דיראסאת והקליניקה לזכויות המיעוט הערבי מפרסמים דו"ח-מצב מקיף על מעמדו של החינוך הערבי

11/2/2011

לחץ כאן להורדת/'ריאת הספר

הדו"ח מדגיש, כי "החינוך הערבי סובל לא רק מאי-הכרה בייחודו התרבותי-לאומי, מאי-שוויון במשאבים המופנים אליו ובתפוקותיו, ומחוסר שיתוף מתמשך להנהגתו במעגלי קבלת ההחלטות, אלא גם מפרקטיקות מתמשכות ושיטתיות של הפקרה וזלזול".  
 
דיראסאת, המרכז הערבי למשפט ומדיניות, בשיתוף עם הקליניקה לזכויות המיעוט הערבי באוניברסיטת חיפה מפרסמים דו"ח-מצב מקיף על מצבה של מערכת החינוך הערבית בישראל. דו"ח זה מתאר ומנתח באופן ביקורתי את קווי המדיניות החינוכית כלפי החינוך הערבי, תוך התמקדות בדו"חות המרכזיים שגובשו בשנתיים האחרונות במטרה לשפר את מצבה הקשה של המערכת.
 
"חינוך במצוקה – מדיניות הממשלה ויוזמות אזרחיות לשיפור מצב החינוך הערבי" הוא דו"ח בן למעלה מ-100 עמודים שחובר על ידי ד"ר יוסף ג'בארין וד"ר אימן אג'באריה מארגון דיראסאת ואונ' חיפה. הדו"ח מדגיש, כי "החינוך הערבי סובל לא רק מאי-הכרה בייחודו התרבותי-לאומי, מאי-שוויון במשאבים המופנים אליו ובתפוקותיו, ומחוסר שיתוף מתמשך להנהגתו במעגלי קבלת ההחלטות, אלא גם מפרקטיקות מתמשכות ושיטתיות של הפקרה וזלזול".  
 
הדו"ח כולל ארבעה פרקים המציגים מהלכים ממשלתיים ויוזמות אזרחיות מהשנתיים האחרונות אשר מלמדים שמדיניות החינוך כלפי החינוך הערבי היא מדיניות חלקית, קצרת טווח וחסרת הלימה לצרכים פנים-חברתיים בחברה הערבית בישראל. מדיניות שלוקה בהיעדר ראייה מערכתית כוללת של חינוך בקרב מיעוט לאומי שמבקש להיות מעורב בניהול ובקביעת התכנים עבור ילדיו. הדו"ח קובע שזוהי מדיניות מהוססת של ניהול פערים שאינה מחויבת לא ארגונית ולא תקציבית לסגור את הפערים בין החינוך הערבי והעברי בטווח הנראה לעיין. בכל אחד מהפרקים הללו כלולים גם נתונים ועובדות שטרם פורסמו:
 
הפרק הראשון עוסק בארבע ועדות, משותפות למשרד החינוך ולוועדת המעקב לענייני החינוך הערבי, שהוקמו לפני כשנתיים וחצי והגישו דו"חות המפרטים את מצבה של המערכת בארבעה תחומים מרכזיים. בפרק הזה בדו"ח מתפרסם, לראשונה, תוכנם של הדו"חות הללו המעניקים למעשה הכרה ממשלתית לרבות מתביעותיה של ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי.
הפרק השני מדווח על מסמך שהוכן עבור משרד החינוך על ידי שניים מבכירי האקדמיה בישראל בתחום החינוך – חתן פרס ישראל לחינוך, פרופ' גבי סלומון, וראש מכללת אלקאסמי, ד"ר מחמד עיסאווי – המתווה למערכת החינוך תוכנית מקיפה "לחינוך לחיים משותפים". יישומה של תוכנית עיסאווי-סלומון, שהוגשה לשרת החינוך יולי תמיר, הוקפא על ידי שר החינוך גדעון סער.
הפרק השלישי מדווח על שורשיה ועל יעדיה של היוזמה, המקודמת על ידי ועדת המעקב לענייני חינוך ומרכז דיראסאת, להקמתה של מועצה פדגוגית נפרדת, במסגרת משרד החינוך, עבור החינוך הערבי בישראל.
הפרק הרביעי מגולל את סיפורה העצוב של עתירה לבג"ץ שהוגשה ב-1998 כנגד החלטת הממשלה דאז להדיר את האוכלוסייה הערבית מאזורי העדיפות הלאומית בתחום החינוך. בית המשפט העליון קיבל את העתירה וקבע, עוד ב-2003, שהחלטת הממשלה מפלה את האוכלוסייה הערבית על רקע לאומי ודינה להתבטל. בין השאר, מגולל הפרק הזה בדו"ח את הדרכים בהן התחמקה המדינה, מאז ועד היום, מביצוע פסק הדין; הפרק גם מותח ביקורת על מדיניותו של בית המשפט העליון לנוכח התנהגותה זאת של המדינה.
  
מרכז דיראסאת והקליניקה, העומדים להפיץ את הדו"ח בקרב כל מקבלי ההחלטות החינוכיות בממשלה ובכנסת, מעלים במסגרתו מספר תביעות עקרוניות, החיוניות לדעתו לשיפור מצבה המדרדר של מערכת החינוך הערבית בישראל. בין התביעות הללו נכללות, בין השאר:
 
הנהגת שקיפות תקציבית מלאה בתחום החינוך; על הממשלה לפרסם מדי שנה את הסכומים המדויקים המוקצבים בתקציבה לחינוך הערבי ולחינוך היהודי על מנת לאפשר, גם לציבור וגם לנציגי החברה האזרחית, לקבל תמונה מלאה ואמיתית בנושא.
על בית המשפט העליון לשנות את מדיניותו ולהעניק סעדים יוצרי-שוויון מידיים ואפקטיביים באמצעות כלים שיפוטיים המצויים בידו, כגון הטלת צווי ביניים שיקפיאו או יגבילו הקצאות תקציבים מפלות או חיוב המדינה להקצות סכומים מפורטים על פי לוחות זמנים מדויקים.
על משרד החינוך ליישם הן את המלצותיהן של הועדות המשותפות והן את ההמלצות של דו"ח עיסאווי-סלומון. אי יישומן של ההמלצות המפורטות הכלולות בדו"ח הועדה שבדקה את המחסור בכיתות לימוד הוא, לדעת מרכז דיראסאת, עילה להגשת עתירה לבג"ץ נגד משרד החינוך.
על ממשלת ישראל להכיר בזכותה של האוכלוסייה הערבית בישראל לנהל באופן עצמאי את מערכת החינוך שלה ולפתוח בהידברות עם נציגיה על הדרכים ליישום הרעיון לכונן עבורה מזכירות פדגוגית עצמאית, במתכונת דומה לזו בה פועל החינוך הממלכתי-הדתי היהודי.
על משרד החינוך לשנות את מדיניותו בתחום החינוך לערכים, מדיניות המתעלמת מקיומו של מיעוט ערבי בישראל ואינה קובעת למערכת החינוך שלו כל מטרה או יעד ערכיים; על משרד החינוך לאמץ בהקשר הזה מדיניות שתדאג לפיתוחם של תכנים לימודיים וערכים חינוכיים שייגזרו מעולמם, מתרבותם ומזהותם הלאומית של התלמידים והמחנכים הערבים.
 
הדו"ח מדגיש, כי "חלקים נרחבים מתמונת מצבה העגום של מערכת החינוך הערבית ידועים, מוכרים וברורים למקבלי ההחלטות ולקובעי המדיניות במשרד החינוך ובממשלה. גם הצרכים המדויקים, היקף התקציבים הדרושים למילויים ואף הרפורמות המבניות הנחוצות לשם כך מוכרים וידועים". מה שנדרש כעת, קובע הדו"ח, הוא דבר אחד: "יישום מיידי".
P. O. Box 3190, - Nazareth 16131 - Tel: 972-4-6083333, Fax: 972-4-6083366 - Email: dirasat.aclp@gmail.com